FAQ about Olga Katysheva

Olga Katysheva photo

Age, Country, Aliases, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, Social Links, etc.

When is Olga Katysheva's birthday?

Olga Katysheva was born on March 20, 1990.

How old is Olga Katysheva?

Olga Katysheva is 34.

What is Olga Katysheva's zodiac sign?

Olga Katysheva’s zodiac sign is Pisces.

Where is Olga Katysheva from?

Olga Katysheva from Russia.

Where was Olga Katysheva born?

Olga Katysheva was born in Yekaterinburg.

Does Olga Katysheva have other names or aliases?

Yes, Olga Katysheva is also known as Olya Shokolad, Olga Chocolate.

Did Olga Katysheva get a boob job?

Yes. Olga Katysheva have fake boobs.

Does Olga Katysheva have natural boobs or implants?

Olga Katysheva have fake boobs.

What is Olga Katysheva's boob size?

Olga Katysheva’s boob size is 32D.

What is Olga Katysheva's chest size?

Olga Katysheva’s chest is 32in (81cm).

What color are Olga Katysheva's eyes?

Olga Katysheva’s eyes are green.

What color is Olga Katysheva's hair?

Olga Katysheva’s hair is brown.

How tall is Olga Katysheva?

Olga Katysheva is 5ft 8in (175cm) tall.

What does Olga Katysheva weigh?

Olga Katysheva weighs 125lbs (57kg).

What is Olga Katysheva's waist size?

Olga Katysheva’s waist is 25in (63cm).

What is Olga Katysheva's hip size?

Olga Katysheva’s hip is 36in (91cm).

What are Olga Katysheva's body measurements?

Olga Katysheva’s body measurements are 32-25-36in (81-63-91cm).

Does Olga Katysheva have tattoos?

No Tattoos.

Does Olga Katysheva have piercings?

No Piercings.

What ethnicity is Olga Katysheva?

Olga Katysheva is Caucasian.

Does Olga Katysheva have Instagram?

Yes. Olga Katysheva’s Instagram is @olgachocolate.

Does Olga Katysheva have Facebook?

Yes. Olga Katysheva’s Facebook is katysheva.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *