FAQ about Xena Kai

Xena Kai photo

Age, Country, Aliases, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, Social Links, etc.

When is Xena Kai's birthday?

Xena Kai was born on January 26, 1992.

How old is Xena Kai?

Xena Kai is 32.

What is Xena Kai's zodiac sign?

Xena Kai’s zodiac sign is Aquarius.

Where is Xena Kai from?

Xena Kai from United States.

Where was Xena Kai born?

Xena Kai was born in San Diego, CA – California.

Does Xena Kai have other names or aliases?

Yes, Xena Kai is also known as Kai Lansangan.

Did Xena Kai get a boob job?

Yes. Xena Kai have fake boobs.

Does Xena Kai have natural boobs or implants?

Xena Kai have fake boobs.

What is Xena Kai's boob size?

Xena Kai’s boob size is 38G.

What is Xena Kai's chest size?

Xena Kai’s chest is 38in (96cm).

What color are Xena Kai's eyes?

Xena Kai’s eyes are brown.

What color is Xena Kai's hair?

Xena Kai’s hair is brown.

How tall is Xena Kai?

Xena Kai is 5ft 2in (158cm) tall.

What does Xena Kai weigh?

Xena Kai weighs 101lbs (46kg).

What is Xena Kai's waist size?

Xena Kai’s waist is 25in (63cm).

What is Xena Kai's hip size?

Xena Kai’s hip is 35in (88cm).

What are Xena Kai's body measurements?

Xena Kai’s body measurements are 38-25-35in (96-63-88cm).

What is Xena Kai's shoe size?

Xena Kai’s shoe size 36 eu.

Does Xena Kai have tattoos?

No Tattoos.

Does Xena Kai have piercings?

Yes.

What ethnicity is Xena Kai?

Xena Kai is Asian.

Does Xena Kai have Facebook?

Yes. Xena Kai’s Facebook is THEREALXENAKAI.

Does Xena Kai have Instagram?

Yes. Xena Kai’s Instagram is @xenakai.

Does Xena Kai have Twitter?

Yes. Xena Kai’s Twitter is @XenaKai.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *