FAQ about Xxxena

Xxxena photo

Age, Country, Aliases, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, etc.

When is Xxxena's birthday?

Xxxena was born on January 26, 1973.

How old is Xxxena?

Xxxena is 51.

What is Xxxena's zodiac sign?

Xxxena’s zodiac sign is Aquarius.

Where is Xxxena from?

Xxxena from United States.

Where was Xxxena born?

Xxxena was born in Hartford, CT – Connecticut.

Does Xxxena have other names or aliases?

Yes, Xxxena is also known as XXXenia, Xena Diaz.

Did Xxxena get a boob job?

Yes. Xxxena have fake boobs.

Does Xxxena have natural boobs or implants?

Xxxena have fake boobs.

What is Xxxena's boob size?

Xxxena’s boob size is 34GG.

What is Xxxena's chest size?

Xxxena’s chest is 34in (86cm).

What color are Xxxena's eyes?

Xxxena’s eyes are brown.

What color is Xxxena's hair?

Xxxena’s hair is brown.

How tall is Xxxena?

Xxxena is 5ft 4in (165cm) tall.

What does Xxxena weigh?

Xxxena weighs 114lbs (52kg).

What is Xxxena's waist size?

Xxxena’s waist is 22in (55cm).

What is Xxxena's hip size?

Xxxena’s hip is 34in (86cm).

What are Xxxena's body measurements?

Xxxena’s body measurements are 34-22-34in (86-55-86cm).

Does Xxxena have tattoos?

Left Ankle.

Does Xxxena have piercings?

Clit; Navel; Labia.

What ethnicity is Xxxena?

Xxxena is Caucasian.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *