FAQ about Yuki Saitou

Yuki Saitou photo

Age, Country, Aliases, etc.

When is Yuki Saitou's birthday?

Yuki Saitou was born on September 10, 1966.

How old is Yuki Saitou?

Yuki Saitou is 57.

What is Yuki Saitou's zodiac sign?

Yuki Saitou’s zodiac sign is Virgo.

Where is Yuki Saitou from?

Yuki Saitou from Japan.

Does Yuki Saitou have other names or aliases?

Yes, Yuki Saitou is also known as Yuki Koi.

What color are Yuki Saitou's eyes?

Yuki Saitou’s eyes are brown.

What color is Yuki Saitou's hair?

Yuki Saitou’s hair is brown.

How tall is Yuki Saitou?

Yuki Saitou is 5ft 3in (161cm) tall.

Does Yuki Saitou have tattoos?

No Tattoos.

Does Yuki Saitou have piercings?

Yes.

What ethnicity is Yuki Saitou?

Yuki Saitou is Asian.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *