FAQ about Yuki Touma

Yuki Touma photo

Age, Country, Aliases, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, etc.

When is Yuki Touma's birthday?

Yuki Touma was born on March 15, 1983.

How old is Yuki Touma?

Yuki Touma is 41.

What is Yuki Touma's zodiac sign?

Yuki Touma’s zodiac sign is Pisces.

Where is Yuki Touma from?

Yuki Touma from Japan.

Where was Yuki Touma born?

Yuki Touma was born in Tokyo, Other.

Does Yuki Touma have other names or aliases?

Yes, Yuki Touma is also known as Mami Sakurai, Yuki Tohma.

Did Yuki Touma get a boob job?

No. Yuki Touma have natural boobs.

Does Yuki Touma have natural breasts or implants?

Yuki Touma doesn’t have implants. She has natural breasts.

What is Yuki Touma's boob size?

Yuki Touma’s boob size is 37C.

What is Yuki Touma's chest size?

Yuki Touma’s chest is 37in (93cm).

What color are Yuki Touma's eyes?

Yuki Touma’s eyes are brown.

What color is Yuki Touma's hair?

Yuki Touma’s hair is brown.

How tall is Yuki Touma?

Yuki Touma is 5ft 3in (161cm) tall.

What does Yuki Touma weigh?

Yuki Touma weighs 108lbs (49kg).

What is Yuki Touma's waist size?

Yuki Touma’s waist is 24in (60cm).

What is Yuki Touma's hip size?

Yuki Touma’s hip is 34in (86cm).

What are Yuki Touma's body measurements?

Yuki Touma’s body measurements are 37-24-34in (93-60-86cm).

What is Yuki Touma's shoe size?

Yuki Touma’s shoe size 36 eu.

Does Yuki Touma have tattoos?

No Tattoos.

Does Yuki Touma have piercings?

No Piercings.

What ethnicity is Yuki Touma?

Yuki Touma is Asian.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *