FAQ about Yulia Brichkovskaya

Yulia Brichkovskaya photo

Age, Country, Aliases, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, etc.

When is Yulia Brichkovskaya's birthday?

Yulia Brichkovskaya was born on May 07, 1986.

How old is Yulia Brichkovskaya?

Yulia Brichkovskaya is 37.

What is Yulia Brichkovskaya's zodiac sign?

Yulia Brichkovskaya’s zodiac sign is Taurus.

Where is Yulia Brichkovskaya from?

Yulia Brichkovskaya from Ukraine.

Where was Yulia Brichkovskaya born?

Yulia Brichkovskaya was born in Kiev.

Does Yulia Brichkovskaya have other names or aliases?

Yes, Yulia Brichkovskaya is also known as Paulina, Paulina Bartok.

Did Yulia Brichkovskaya get a boob job?

No. Yulia Brichkovskaya have natural boobs.

Does Yulia Brichkovskaya have natural breasts or implants?

Yulia Brichkovskaya doesn’t have implants. She has natural breasts.

What is Yulia Brichkovskaya's boob size?

Yulia Brichkovskaya’s boob size is 34C.

What is Yulia Brichkovskaya's chest size?

Yulia Brichkovskaya’s chest is 34in (86cm).

What color are Yulia Brichkovskaya's eyes?

Yulia Brichkovskaya’s eyes are brown.

What color is Yulia Brichkovskaya's hair?

Yulia Brichkovskaya’s hair is black.

How tall is Yulia Brichkovskaya?

Yulia Brichkovskaya is 5ft 7in (172cm) tall.

What does Yulia Brichkovskaya weigh?

Yulia Brichkovskaya weighs 125lbs (57kg).

What is Yulia Brichkovskaya's waist size?

Yulia Brichkovskaya’s waist is 24in (60cm).

What is Yulia Brichkovskaya's hip size?

Yulia Brichkovskaya’s hip is 34in (86cm).

What are Yulia Brichkovskaya's body measurements?

Yulia Brichkovskaya’s body measurements are 34-24-34in (86-60-86cm).

Does Yulia Brichkovskaya have tattoos?

No Tattoos.

Does Yulia Brichkovskaya have piercings?

No Piercings.

What ethnicity is Yulia Brichkovskaya?

Yulia Brichkovskaya is Caucasian.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *